09/07/2019

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

08/07/2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN (Phụ trách Ban TC-KT và Phụ trách KT Cty)

03/07/2019

QUYẾT ĐỊNH V/v phân công Phụ trách Ban Tài chính Kế toán và Phụ trách Kế toán Công ty

01/07/2019

QUYẾT ĐỊNH V/v thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty

01/07/2019

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/Dieu-le-Cty-nam-2018-moi-01-ban-du-chu-ky.pdf
03/06/2019

THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – THÀNH VIÊN HĐQT

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/06/Ban-cung-cap-thong-tin-cua-nguoi-noi-bo-Yann-Michel-Thierry-Cameli.pdf 03/06/2019
25/04/2019

CÔNG TY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 25/04/2019, tại Hội trường 94 Lò Đúc-Hai Bà Trưng-Hà Nội, Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng […]
17/04/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Bao-cao-tai-chinh-Quy-I-2019.pdf 17.04.2019
10/04/2019

THÔNG BÁO: Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Bộ tài liệu phục vụ đính kèm)

Tải về các tài liệu chi tiết tại đây:  Thông báo và Thư mời tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Bo-Thong-bao-thu-moi-hop-ĐHĐCĐ-nam-2019.pdf Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐTN […]
29/03/2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Bao-Cao-thuong-nien-nam-2018.pdf    
19/03/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31.12.2018

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/BCTC-kiem-toan-31_12_2018.pdf  
18/03/2019

THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2019

18.03.2019