24/04/2018

THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC V/v CTY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI TRỞ THÀNH CTY ĐẠI CHÚNG

Thông tin tóm tắt về Công ty đăng ký đại chúng: Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/open?id=1_MolAl94A5ElX5l8bmDzLJqJbkd4mQB7 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017: Xem […]
13/03/2018

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

21/07/2017

Thông báo Tổ chức triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

12/12/2016

Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Ngày 8/12/2016 tại Hà Nội, Công […]
29/11/2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu tư tham dự […]