25/04/2019

CÔNG TY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 25/04/2019, tại Hội trường 94 Lò Đúc-Hai Bà Trưng-Hà Nội, Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng […]
17/04/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Bao-cao-tai-chinh-Quy-I-2019.pdf 17.04.2019
10/04/2019

THÔNG BÁO: Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Bộ tài liệu phục vụ đính kèm)

Tải về các tài liệu chi tiết tại đây:  Thông báo và Thư mời tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Bo-Thong-bao-thu-moi-hop-ĐHĐCĐ-nam-2019.pdf Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐTN […]
29/03/2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Bao-Cao-thuong-nien-nam-2018.pdf    
19/03/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31.12.2018

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/BCTC-kiem-toan-31_12_2018.pdf  
18/03/2019

THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2019

18.03.2019
15/03/2019

THÔNG BÁO về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019

15.03.2019
30/01/2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 2018

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/BC-so-89-vv-BC-tinh-hinh-quan-tri-cty-niem-yet.pdf 30.01.2019
21/01/2019

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH – Thay đổi lần thứ 12 (18/01/2019)

03/01/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN: Về việc thông tin của người nội bộ

  Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/Cong-bo-TT-cua-nguoi-noi-bo.pdf 03.01.2019
31/12/2018

NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT SỐ: 2330

31.12.2018
28/12/2018

HALICO TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày 28/12/2018, tại Hội trường 94 Lò Đúc – Hai Bà Trưng – Hà Nội, Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội đã tổ […]