31/05/2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GDCKHN VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CTY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI

Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch: Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/open?id=1iQT4Z976MgWrB9Wh2QZcyPWgkb_Nyabu 31.05.2018
16/04/2018

THÔNG BÁO CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC CÔNG TY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Tài liệu công bố: Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/open?id=1SI4bnHgREcHTzfV2wya3aTVfUaKYh8jU 16.04.2018
13/03/2018

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

13.03.2018
21/07/2017

Thông báo Tổ chức triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

12/12/2016

Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Ngày 8/12/2016 tại Hà Nội, Công […]
29/11/2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu tư tham dự […]