28/12/2018

HALICO TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày 28/12/2018, tại Hội trường 94 Lò Đúc – Hai Bà Trưng – Hà Nội, Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội đã tổ […]
13/12/2018

THÔNG BÁO: Tổ chức triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

1.Thông báo Tổ chức triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2018: Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/TB-so-2274-vv-To-chuc-trieu-tap-ĐHĐCĐ-bat-thuong-nam-2018.pdf 2. Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. […]
27/11/2018

THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

27.11.2018
19/11/2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

  NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:  Nghị quyết HĐQT: Xem tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/NQ-so-2226-vv-trieu-tap-ĐHĐCĐ-bat-thuong-nam-2018-7.pdf Thông báo chốt danh sách cổ đông: Xem tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/TB-so-2227-vv-Chot-danh-sach-co-đong-5.pdf 19.11.2018
16/11/2018

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 2222

16.11.2018
31/10/2018

NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT NHIỆM KỲ III – Số 2198/NQ-HALICO-HĐQT

31.10.2018
15/10/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/BAO-CAO-TAI-CHINH-Q-3-nam-2018.pdf 15.10.2018
01/10/2018

NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT NHIỆM KỲ III – Số 2132/NQ-HALICO-HĐQT

25/09/2018

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH (Thay đổi lần 3)

22/08/2018

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH – THAY ĐỔI LẦN 11

22.08.2018
17/08/2018

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH – THAY ĐỔI LẦN 10

17.08.2018
17/08/2018

NGHỊ QUYẾT HĐQT – BỔ NHIỆM CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC CTY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI

  17.08.2018