CÔNG TY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 25/04/2019, tại Hội trường 94 Lò Đúc-Hai Bà Trưng-Hà Nội, Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội có sự tham gia của các cổ đông và đại diện của các cổ đông ủy quyền dưới sự điều khiển của Trưởng Ban Tổ chức đại hội Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao cho các nội dung trong chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Quý cổ đông có thể xem chi tiết các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trong các tài liệu đính kèm sau:

1.Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/BB-so-263-Hop-ĐHĐCĐ-thuong-nien-nam-2019.pdf

2.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/NQ-so-264-Hop-ĐHĐCĐ-thuong-nien-nam-2019.pdf

Một số hình ảnh tại Đại hội:

25.04.2019