CTY TNHH MTV Đức Minh Khánh Hòa (Khánh Hòa)

 
 

Halico tự hào về truyền thống
xây dựng & phát triển


Timeline Lịch sử 117 năm