CÔNG TY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày 29/06/2018, tại Hội trường 94 Lò Đúc-Hai Bà Trưng-Hà Nội, Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội có sự tham gia của các cổ đông và đại diện của các cổ đông ủy quyền dưới sự điều khiển của Trưởng Ban Tổ chức đại hội Ông Trần Đình ThanhChủ tịch Hội đồng Quản trị. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao cho các nội dung trong chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Quý cổ đông có thể xem chi tiết các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trong các tài liệu đính kèm sau:

1.Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2018/07/Bien-ban-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018-Halico.pdf

2.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/Nghi-quyet-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018-Halico.pdf

3. Quy chế Quản trị của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội 2018: Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2018/07/Quy-Che-Quan-Tri-cua-Cty-Ruou-nam-2018.pdf

4. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội 2018: Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2018/08/Dieu-Le-Cty-nam-2018-moi.pdf

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

29.06.2018