THÔNG BÁO: Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tải về các tài liệu chi tiết tại đây: 

  1. Thông báo và Thư mời tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Bo-Thong-bao-thu-moi-hop-ĐHĐCĐ-nam-2019.pdf
  2. Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐTN năm 2019: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Bo-Tai-lieu-hop-ĐHĐCĐ-nam-2019.pdf

 

10.04.2019