24/08/2019

HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN 2019

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), hướng đến kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc […]
14/08/2019

CÔNG BỐ BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TIN TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019

  Xem chi tiết  Báo cáo Tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/Halico-HYR19-VN.pdf
12/08/2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CTY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/BC-so-821-BC-tinh-hinh-quan-tri-Cty-niem-yet-6-thang-nam-2019.pdf
30/07/2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

19/07/2019

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

09/07/2019

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

08/07/2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN (Phụ trách Ban TC-KT và Phụ trách KT Cty)

03/07/2019

QUYẾT ĐỊNH V/v phân công Phụ trách Ban Tài chính Kế toán và Phụ trách Kế toán Công ty

01/07/2019

QUYẾT ĐỊNH V/v thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty

01/07/2019

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/Dieu-le-Cty-nam-2018-moi-01-ban-du-chu-ky.pdf
03/06/2019

THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – THÀNH VIÊN HĐQT

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/06/Ban-cung-cap-thong-tin-cua-nguoi-noi-bo-Yann-Michel-Thierry-Cameli.pdf 03/06/2019
25/04/2019

CÔNG TY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 25/04/2019, tại Hội trường 94 Lò Đúc-Hai Bà Trưng-Hà Nội, Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng […]