Vui lòng nhập ngày sinh của bạn

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Cùng với bề dày lịch sử xây dựng và phát triển, công ty đạt được rất nhiều thành tích, giải thưởng trong nước và quốc tế

Năm 2008
Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển 2011, 2012

Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển 2011, 2012

Bộ Công thương - Hội trợ triển lãm công nghiệp Quốc tế

Cúp Vàng Thương hiệu hội nhập WTO

Cúp Vàng Thương hiệu hội nhập WTO

Bộ Công thương - Hội trợ triển lãm công nghiệp Quốc tế

Cúp Vàng Thương hiệu hội nhập WTO

Cúp Vàng Thương hiệu hội nhập WTO

Bộ Công thương - Hội trợ triển lãm công nghiệp Quốc tế

Năm 2009
Cúp Vàng Thương hiệu hội nhập WTO

Cúp Vàng Thương hiệu hội nhập WTO

Bộ Công thương - Hội trợ triển lãm công nghiệp Quốc tế

Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển 2011, 2012

Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển 2011, 2012

Bộ Công thương - Hội trợ triển lãm công nghiệp Quốc tế