Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Halico tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày 22/04/2022, Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội – Halico đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự Đại hội có 17 cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 19.974.047 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần của Công ty. Trong thời gian làm việc, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết cho những nội dung chính sau: 

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Tóm tắt)

5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022

6. Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch lương, thù lao năm 2022: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. 

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty. 

Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày. 

Một số hình ảnh tại Đại hội: 

J.B

Tin tức mới

Tin liên quan