Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Halico tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ngày 29/04/2021, tại Hội trường 94 Lò Đúc, Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội – Halico đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có 18 cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 19.972.839 cổ phần, chiếm 99,86% tổng số cổ phần của Công ty. Trong thời gian làm việc, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết cho những nội dung chính sau: 

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021

6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2021: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2020, dự kiến năm 2021)

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021

8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. 

Một số hình ảnh tại Đại hội: 

J.B

Tin tức mới

Tin liên quan