Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Halico tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 29/06/2020, tại Hội trường 94 Lò Đúc, Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội – Halico đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự Đại hội có 13 cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 19.972.141 cổ phần, chiếm 99,86% tổng số cổ phần của Công ty. Trong thời gian làm việc, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết cho những nội dung chính sau: 

  • Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. 
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. 
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  • Chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020).
  • Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  • Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.
  • Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

Đại hội bế mạc vào hồi 16h00 cùng ngày. 

Một số hình ảnh tại Đại hội: 

J.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức mới

Tin liên quan